اينجا کجاست!؟

اين تارنما همچنان در حال توسعه است. بخش فنی آن تا حدود زيادی تمام شده و مانده انتقالِ مجموعه واژه‌های اوليه برای کلید زدنِ کار. ايده‌ی اصلی اينست که واژه‌نامه‌ای تخصصی به صورتِ مشارکتی توسطِ کاربران توسعه داده شود (وارد کردن و ارزش‌گذاریِ واژه‌ها و برگردان‌ها توسط کاربران انجام شود). فعلاً درگيرِ يکی دو مقاله‌ی علمی هستم و اگر مشکلی پيش نيايد از سپتامبر کار را از سر می‌گيرم. تا آن زمان اگر گذرتان به اين تارنما افتاد آن را به باقی معرفی نکنيد که مايه‌ی شرمساريست! اگر مايل به همکاری و ياری هستيد با من تماس بگيريد. ارادتمند

پوژن (طراح و پياده‌ساز و راه‌انداز و هماهنگ‌کننده و غيره)
Match of the following fields:

عبارات تازه وارد شده 30 روز

please-enter-the-term
termName مترادف توضیح userId
please-enter-the-term
Showing 0 results.
 
Contact
ورود